Happie Delivery

Algemene voorwaarden en Privacy Policy

1. Overeenkomst
1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.happiedelivery.nl accepteert u Happie Delivery Vof als opdrachtnemer, welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan. Happie Delivery Vof. zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen expliciet te worden vermeld. De contactgegevens van de Happie Delivery Vof. vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Happie Delivery Vof.

1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Happie Delivery Vof. persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.

1.3 Happie Delivery Vof. zullen uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering
2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke per website staat aangegeven. De prijzen die vermeld staan op de website zijn inclusief de kosten voor bezorging, tenzij expliciet weergegeven.

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 5 minuten voor sluitingstijd. . De openingstijden staan vermeld op www.cateringzaandam.nl

2.3 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 30 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.

2.4. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

2.5 Na betaling van het door u besteld product geeft Happie Delivery geen restitutie bij door u geannuleerde bestellingen. Indien de klant voor 24 uur voor het tijdstip van uitlevering zijn/haar bestelling annuleert, wordt deze in de mogelijkheid gesteld een nieuw tijdstip van uitlevering te kiezen.

3. Promotionele acties
3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan Happie Delivery achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

3.2 Happie Delivery is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

4. Betaling
Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op www.cateringzaandam.nl en doormiddel van gebruik van debetkaart bij u aan de deur. U kunt niet betalen met contant geld.

5. Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) happie delivery en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Happie Delivery Vof., en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.cateringzaandam.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enigegedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Happie Delivery Vof., en/of aan haar leveranciers.

6. Aansprakelijkheid
6.1 De totale aansprakelijkheid van Happie Delivery Vof. en haar franchisenemers wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
6.2 De aansprakelijkheid van Happie Delivery Vof. voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

7. Toepasselijk recht
De overeenkomsten tussen Happie Delivery. vof. en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondisement Noord-Holland.

SluitenAkkoord